New pages

From Textus Receptus

Jump to: navigation, search
New pages
Hide bots
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • 15:24, 30 November 2022 ‎1 John 1 Urdu Hindustani Bible 1878 (hist) ‎[1,461 bytes] ‎Erasmus (Talk | contribs) (New page: {{Books of the Urdu Hindustani 1878 New Testament}} YUHANNÁ KE PAHLA KHATT. 1 BÁB * 1 Zindagi ke Kalam ki babat, jo shuru se tha, jise ham ne suna, aur apni ankhon se dekha, aur tak r...)
 • 13:34, 30 November 2022 ‎1 John 2 Urdu Hindustani Bible 1878 (hist) ‎[3,951 bytes] ‎Erasmus (Talk | contribs) (New page: {{Books of the Urdu Hindustani 1878 New Testament}} YUHANNÁ KE PAHLA KHATT. 2 BÁB * 1 Mere bachcho, main ye baten tumhen likhta hun, taki turn gunah na karo. Aur agar koi gunah kare, ...)
 • 12:08, 29 November 2022 ‎1 John 3 Urdu Hindustani Bible 1878 (hist) ‎[3,205 bytes] ‎Erasmus (Talk | contribs) (New page: {{Books of the Urdu Hindustani 1878 New Testament}} YUHANNÁ KE PAHLA KHATT. 3 BÁB * 1 Dekho, kaisi muhabbat Bap ne ham se ki, ki ham Khuda ke farzand kahlawen; is waste dunya ham ko n...)
 • 11:33, 29 November 2022 ‎1 John 4 Urdu Hindustani Bible 1878 (hist) ‎[2,994 bytes] ‎Erasmus (Talk | contribs) (New page: {{Books of the Urdu Hindustani 1878 New Testament}} YUHANNÁ KE PAHLA KHATT. 4 BÁB * 1 Ai piyaro, tum har ek ruh ko yaqin na karo, balki ruhon ko azmao, ki we Khuda ki taraf se hain, k...)
 • 08:06, 29 November 2022 ‎Pierre Olivetan (hist) ‎[208 bytes] ‎Nick (Talk | contribs) (New page: Pierre Olivetan was a translator of the French reformed Bible. He died in 1539. Theodore Beza revised his translation of the New Testament. ==See also== * Theodore Beza * [[French...)
 • 08:22, 26 November 2022 ‎William Grover Pierpont (hist) ‎[223 bytes] ‎Nick (Talk | contribs) (New page: William Grover Pierpont (26 January 1915 - 20 February 2003) was co-editor of The Greek New Testament: Byzantine Textform. ==External link== * [http://jbtc.org/v08/Pierpont2003obit.html W...)
 • 07:47, 26 November 2022 ‎Judah (hist) ‎[36 bytes] ‎Nick (Talk | contribs) (New page: ==See also== * 2455 {{Donate}})
 • 07:27, 26 November 2022 ‎Scriptures Containing 03063 (hist) ‎[56,604 bytes] ‎Nick (Talk | contribs) (New page: Ge 29:35 And she conceived again, and bare a son: and she said, Now will I praise the LORD: therefore she called his name Judah <03063>; and left bearing. Ge 35:23 The sons of Leah; Reu...)
 • 07:21, 26 November 2022 ‎03063 (hist) ‎[748 bytes] ‎Nick (Talk | contribs) (New page: 03063 יְהוּדָה‎ ''Yëhuwdah yeh-hoo-daw’'' from 03034, Greek 2448 Ιουδα and 2455 Ιουδας; n pr m/n pr loc; AV-Judah 808, Bethlehemjudah + 01035 10; 81...)
 • 07:30, 23 November 2022 ‎1 John 5 Urdu Hindustani Bible 1878 (hist) ‎[3,125 bytes] ‎Erasmus (Talk | contribs) (New page: {{Books of the Urdu Hindustani 1878 New Testament}} YUHANNÁ KE PAHLA KHATT. 5 BÁB * 1 Jo koi iman lata hai, ki Yisu wuhi Masih hai, so Khuda se paida hua hai: aur jo koi Bap se muhabb...)
 • 06:59, 23 November 2022 ‎2 John Urdu Hindustani Bible 1878 (hist) ‎[1,706 bytes] ‎Erasmus (Talk | contribs) (New page: {{Books of the Urdu Hindustani 1878 New Testament}} YUHANNA KA DUSRA KHATT. * 1 Qissis ki taraf se barguzida bibi ko aur us ke farzandou ko, jinhen main (aur faqat main hi nahin, balki s...)
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Views
Personal tools